Privacyverklaring Mei Advocatuur

Mei-Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mei-Advocatuur verwerkt.

Mei-Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Mei-Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een
 • overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, mediation, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen;
 • het innen van declaraties.

Mei-Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens van u en uw gezinsleden;
 • E-mailadres & telefoonnummer;
 • Gegevens omtrent uw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en -aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Mei-Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Mei-Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;

Uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens verleent u aan Mei Advocatuur door ondertekening van de opdrachtbevestiging.

Mei-Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mei-Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Mei-Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Mei-Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mei-Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Mei-Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mei-Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mei-Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Voor een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u contact opnemen met Mei-Advocatuur. Een dergelijk verzoek wordt binnen vier weken in behandeling genomen.

Mei-Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mei-Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mei-Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Mei-Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met mr. W.W.P. Mei, Godelindeweg 15 te (1217 HP) Hilversum, email: , telefoonnummer: 035-6286640.

Deze privacy verklaring treedt met ingang van 1 december 2022 in werking.