Algemene voorwaarden

 1. Onder de naam Mei Advocatuur is werkzaam advocaat mr W.W.P. Mei. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met hen overeengekomen opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn toepassing ten behoeve van mr W.W.P. Mei, en door mr W.W.P. Mei ingeschakelde derden (deskundigen) in het kader van de uitoefening van de met Mei Advocatuur gesloten overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn voorts van toepassing op alle derden voor wie Mei Advocatuur in het kader van de uitoefening van haar overeenkomsten aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW automatisch uit zodra enige opdracht door Mei Advocatuur wordt aanvaard en uitgevoerd.
 4. Mei Advocatuur is gerechtigd haar opdrachten uit te voeren met inschakeling van derden. Mei Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en zij is tevens gerechtigd zonder voorafgaand overleg en namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Mei Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 5. In het geval geen uitkering zoals bedoeld hiervoor onder 4 mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever aan Mei Advocatuur betaalde honorarium in het kader van de opdracht die tot aansprakelijkheid heeft geleid.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Mei Advocatuur tegen aanspraken, kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op welke wijze dan ook voortvloeien uit verrichtingen ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove nalatigheid  van Mei Advocatuur.
 7. Declaraties van Mei Advocatuur zijn vanaf 14 dagen na factuurdatum opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingstermijn mocht zijn overeengekomen. Indien betaling niet binnen deze betalingstermijn plaatsvindt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder noodzaak van ingebrekestelling en zonder dat een beroep of opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het niet voldane gedeelte van het factuurbedrag. Indien en zodra ter incasso van openstaande declaraties dan wel verschotten door Mei Advocatuur dan wel door haar ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,–. De gerechtelijke kosten die daadwerkelijk dienen te worden gemaakt zijn integraal verschuldigd door opdrachtgever, indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, op basis van het in het kader van de overeenkomst tot opdracht daadwerkelijk overeengekomen uurtarief vermeerderd met verschotten, zoals gehanteerd door de behandelend advocaat.
 8. In geval de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van financiële verplichtingen is Mei Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, waarbij Mei Advocatuur niet aansprakelijk is voor schade die mocht ontstaan ten gevolge van die opschorting. In geval van niet tijdige voldoening van in rekening gebrachte griffierechten is Mei Advocatuur gerechtigd geen werkzaamheden aan te vangen in het kader van lopende procedures. Opdrachtgever vrijwaart Mei Advocatuur voor iedere schade die mocht ontstaan door niet ontvankelijkheid in gerechtelijke procedures als gevolg van niet tijdige voldoening van griffierecht door opdrachtgever.
 9. Bij beëindiging van de overeenkomst tot opdracht heeft Mei Advocatuur het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Mei Advocatuur heeft voldaan. Mei Advocatuur hanteert een bewaarplicht van het dossier gedurende 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tot opdracht. Van opdrachtgever afkomstige originele stukken zullen uitsluitend op verzoek worden geretourneerd aan opdrachtgever.
 10. Mei Advocatuur & Mediation beschikt niet over een derdengeldenrekening.
 11. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgevers en Mei Advocatuur is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, terwijl uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd is van geschillen kennis te nemen.